top of page

Acerca de

242616628_2912501715683107_4063848953207752925_n.jpg
Visjon

Klubbens virksomhet

 

Kullebunden Jazz er en frivillig drevet klubb basert på demokratiske prinsipper. Klubbens plikter og oppgaver ivaretas av årsmøtet som er klubbens øverste myndighet. Klubbens medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet velger et styre som forestår den daglige driften.

Visjon, verdier og mål

 

Visjon 
Jazzklubben – et møtested som engasjerer, overrasker og begeistrer publikum

Verdier
Jazzklubben skal skape fellesopplevelser av jazzmusikk basert på kvalitetskonserter, musikalsk bredde, satsing på unge talenter i Oppegård og Follo og være et møtested med et gjestfritt og tydelig vertskap

Mål

  • Gi publikum anledning til å oppleve levende jazzmusikk

  • Spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for jazzmusikk

  • Konsertarenaen skal ha god teknisk og akustisk kvalitet i trivelige lokaler. Kolben kulturhus er jazzklubbens hovedbase. Andre scener kan benyttes for å ivareta bredde i musikken og konserttilbudet

  • Tilby jazzmusikere av høy kvalitet innenfor den ”nye ” norske jazzen og fra mainstream sjangeren. Musikken skal ivareta bredden i publikums jazzinteresse

  • Legge forholdene til rette for barn og ungdom som ønsker å spille og lære mer om jazz

  • Samarbeide med andre jazzklubber og organisasjoner innen kulturlivet som bidrar til å styrke jazzklubbens virksomhet

  • Klubbens drift skal ivareta en god økonomi som skaper stabilitet og forutsigbarhet i konsertprogram og virksomhet forøvrig. Overskudd benyttes til å realisere klubbens formål

     

Styret

 

Kullebunden Jazz sitt styre, valgt på årsmøtet april 2023, består av:

Mona Wiger

Ellen Brandt-Johannessen

Espen Madsen

Stine Mørkved

Margareth Ludvigsen

Tone Jørpeland Lunde

Vedtekter


Vedtekter for Kullebunden Jazz (per august 2021)

§1 NAVN OG FORMÅL

KLUBBENS navn er Kullebunden Jazz og den har sitt sete i Nordre Follo kommune.
KLUBBEN ble stiftet den 06. april 2006.

KLUBBENS formål er å:

a) gi publikum anledning til å oppleve levende musikk; jazzmusikk og beslektede musikkformer, gjerne i kombinasjon med andre kunstneriske uttrykk.

b) samarbeide med andre organisasjoner innen kulturlivet hvis dette kan bidra til en styrking av musikkmiljøet.

c) spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for jazzmusikk og beslektede musikkformer.

d) søke å legge forholdene til rette også for amatører som ønsker å spille og lære mer om jazz og beslektede musikkformer.

KLUBBENs virksomhet skal ikke ta sikte på økonomisk overskudd utover det som er nødvendig for å dekke driftsutgifter. Eventuelt overskudd skal benyttes til å realisere KLUBBENs formål.
 

KLUBBEN er medlem av Norsk jazzforum.

§2 MEDLEMSKAP

a) Enhver person som kan bifalle KLUBBENS formål, kan bli medlem av KLUBBEN.
Ethvert medlem har rett og plikt til å delta i utviklingen av KLUBBEN gjennom demokratiske prosesser.

b) Kontingent og kontingentperiode fastsettes til enhver tid av styret.

I spesielle tilfeller kan styret frita et medlem fra å betale kontingent for et bestemt tidsrom.

c) Medlemskapet medfører bl.a.

–    billigere adgang til de fleste av KLUBBENS arrangement
–    enkelte tilbud som rettes kun til medlemmer av KLUBBEN.


d) Et medlem som motarbeider KLUBBENS virksomhet kan, etter å ha forklart seg for styret, ekskluderes for en bestemt periode.

§3 ORGANISASJON

KLUBBENS plikter og oppgaver ivaretas av

– årsmøtet som er KLUBBENS øverste myndighet

– styret som forestår den daglige driften

§4 ÅRSMØTET

Årsmøtet skal avholdes innen 1.mai hvert år.

 

Årsmøtet skal

a) godkjenne møtets lovlighet og dagsorden
b) velge møteleder, referent og protokollvitne
c)  behandle styrets årsberetning
d) behandle styrets regnskap
e) behandle innkomne forslag, som må være styret i hende seinest 2 uker før årsmøtet
f)  trekke opp retningslinjer for KLUBBENS virksomhet.

g) Velge:

–    styre, bestående av minst 4 medlemmer. Styret konstituerer seg selv og fordeler oppgaver og ansvar innad i styret.
–    valgkomité på 2 representanter.

Alle velges for 2 år, men minst 2 fra det gamle styret skal være representert i det nye styret.
Styreleder kan sitte maksimum 3 perioder – 6 år – sammenhengende.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring seinest 4 uker før det skal avholdes.


Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene seinest en uke før årsmøtet. Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes.
Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.

§5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 25 % av medlemmene skriftlig krever det. Det kalles inn med minst 2 ukers varsel. 

 

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

§6 STYRET

Styret består av minst 4 medlemmer (nevnt under §4 f), alt etter som det fungerende styret finner det formålstjenlig.

Dersom et styremedlem går ut av styret, kan styret oppnevne et nytt styremedlem.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

Vedtak fattet av styret kan endres av styret seinere, med alminnelig flertall.

§7 DRIFT

Styret forestår den daglige drift av KLUBBEN.
Ved siden av å fordele KLUBBENS gjøremål seg imellom så langt som mulig, kan styret delegere arbeidsoppgaver til medlemmene og andre.

§8 ØKONOMI

Regnskapsåret er 1. januar til 31. desember og KLUBBENS regnskap føres av økonomi-ansvarlig eller den styret bemyndiger.
Regnskapet skal til enhver tid kunne framlegges for styret.
Eventuelle erstatningskrav mot medlemmer av styret, reist av styret eller årsmøtet, skal vurderes av offentlig godkjent revisor.

§9 OPPLØSNING

Oppløsning av KLUBBEN kan bare skje ved at det ordinære årsmøtet med 4/5 flertall bestemmer dette og videre at vedtaket blir stadfestet på et ekstraordinært årsmøte en måned seinere.


Dersom oppløsning blir vedtatt, skal KLUBBENS eventuelle midler disponeres av årsmøtet ifølge formålsparagrafen, eller settes på sperret konto styrt av Norsk jazzforum til jazzaktiviteter på KLUBBENS hjemsted.

§10 LOVENDRING

En vedtektsendring kan bare foretas på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede.

styret
Vedtekter
bottom of page