Vedtekter

Vedtekter for Kullebunden Jazz (pr mars 2008)

§1   NAVN OG FORMÅL

KLUBBENS navn er Kullebunden Jazz og den har sitt sete i Oppegård kommune. KLUBBEN ble stiftet den 06. april 2006

KLUBBENS formål er å:

a)  gi publikum anledning til å oppleve levende musikk; jazzmusikk og beslektede musikkformer, gjerne i kombinasjon med andre kunstneriske uttrykk.

b) samarbeide med andre organisasjoner innen kulturlivet hvis dette kan bidra til en styrking av musikkmiljøet.

c)  spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for jazzmusikk og beslektede musikkformer.

d)  søke å legge forholdene til rette også for amatører som ønsker å spille og lære mer om jazz og beslektede musikkformer.

KLUBBENs virksomhet skal ikke ta sikte på økonomisk overskudd utover det som er nødvendig for å dekke driftsutgifter. Eventuelt overskudd skal benyttes til å realisere KLUBBENs formål.

KLUBBEN er medlem av Norsk jazzforum.

§2 MEDLEMSKAP

a) Enhver person som kan bifalle KLUBBENS formål, kan bli medlem av KLUBBEN.

 Ethvert medlem har rett og plikt til å delta i utviklingen av KLUBBEN gjennom demokratiske prosesser.

b) Kontingent og kontingentperiode fastsettes til enhver tid av styret.

I spesielle tilfeller kan styret frita et medlem fra å betale kontingent for et bestemt tidsrom.

c) Medlemskapet medfører bl.a.

     – billigere adgang til de fleste av KLUBBENS arrangement

     – enkelte tilbud som rettes kun til medlemmer av KLUBBEN.

d) Et medlem som motarbeider KLUBBENS virksomhet kan, etter å ha forklart seg for styret, ekskluderes for en bestemt periode.

§3 ORGANISASJON

KLUBBENS plikter og oppgaver ivaretas av

årsmøtet som er KLUBBENS øverste myndighet

styret som forestår den daglige driften

§4 ÅRSMØTET

Årsmøtet skal avholdes innen 1.mars hvert år.

Årsmøtet skal

a) Godkjenne møtets lovlighet og dagsorden

b) Velge møteleder, referent og protokollvitne

c) Behandle styrets årsberetning

d) Behandle styrets regnskap

e) Behandle innkomne forslag, som må være styret i hende seinest 2 uker før årsmøtet

f) Trekke opp retningslinjer for KLUBBENS virksomhet

g) Velge:

– Styre, bestående av minst 4 medlemmer. Styret konstituerer 

  seg selv og fordeler oppgaver og ansvar innad i styret.

– 1 revisor.

– Valgkomité på 2 representanter.

Alle velges for 2 år, men minst 2 fra det gamle styret skal være representert i det nye styret.

Styreleder kan sitte maksimum 3 perioder – 6 år – sammenhengende.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring seinest 4 uker før det skal avholdes.

Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene seinest en uke før årsmøtet.

Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes.

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.  Ved behandling av årsrapport og regnskap har styret ikke stemmerett.

§5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 25 % av medlemmene skriftlig krever det.  Det kalles inn med minst 2 ukers varsel.  Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

§6 STYRET

Styret består av minst 4 medlemmer (nevnt under §4 f), alt etter som det fungerende styret finner det formålstjenlig.

Dersom et styremedlem går ut av styret, kan styret  oppnevne et nytt styremedlem.

 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

Vedtak fattet av styret, kan endres av styret seinere, med alminnelig flertall.

§7 DRIFT

Styret forestår den daglige drift av KLUBBEN. 

Ved siden av å fordele KLUBBENS gjøremål seg imellom så langt som mulig, kan styret delegere arbeidsoppgaver til medlemmene og andre.

§8 ØKONOMI

Regnskapsåret er 1.januar til 31.desember og KLUBBENS regnskap føres av økonomi-ansvarlig eller den styret bemyndiger.

Regnskapet skal til enhver tid kunne framlegges for styret.

Årsmøtet velger 1 revisor som har til oppgave å gå gjennom KLUBBENS regnskaper og forestå eventuelle andre kontroll-funksjoner som årsmøtet pålegger dem.

Eventuelle erstatningskrav mot medlemmer av styret, reist av styret eller årsmøtet, skal vurderes av offentlig godkjent revisor.

§9 OPPLØSNING

Oppløsning av KLUBBEN kan bare skje ved at det ordinære årsmøtet med 4/5 flertall bestemmer dette og videre at vedtaket blir stadfestet på et ekstraordinært årsmøte en måned seinere.

Dersom oppløsning blir vedtatt, skal KLUBBENS eventuelle midler disponeres av årsmøtet ifølge formålsparagrafen, eller settes på sperret konto styrt av Norsk jazzforum til jazzaktiviteter på KLUBBENS hjemsted.

§10 LOVENDRING

En lovendring kan bare foretas på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede.